Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

W siedzibie Spółki przy ul. Kurpiowskiej 21 w godzinach 7 00 – 15 00 kompleksowo obsługiwane są wszystkie sprawy w zakresie świadczonych usług.

 

Sprawy załatwiane są: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub emailem.

 

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie spółki, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Zarząd spółki bez zbędnej zwłoki.
 3. Spółka zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Spółka udziela informacji o zakłóceniach zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

 1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno - remontowych,
 2. O planowanych przerwach w dostawie wody Spółka powinna powiadomić odbiorcę wody najpóźniej na 2 dni przed jej terminem,
 3. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miała przekroczyć 12 godzin należy o tym powiadomić minimum 7 dni przed nią,
 4. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, spółka powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując usługobiorcę o jego lokalizacji na tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie lub w inny sposób przyjęty zwyczajowo,
 5. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
 • braku wody na ujęciu,
 • zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
 • potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów,
 • przerwą spowodowaną brakiem zasilania energetycznego.

   6. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić   także decyzją odpowiednich władz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

    

Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne:

 

Zgłaszanie awarii oraz zakłóceń w dopływie wody oraz odbiorze ścieków pod numerem telefonicznym 994 lub 029 760 - 32 - 61.


Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić w kasie Spółki:

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  7 00 - 14 00 .


Należność można również regulować przelewem na konto:

 

BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0284 6290Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-13 13:36:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 08:32:30
 • Liczba odsłon: 619
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191022]

przewiń do góry