Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody 

 

1.   Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę z osobą, której nieruchomość została podłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

 

2.   Podpisanie umowy z odbiorcą wody następuje po dokonaniu czynności związanych z odbiorem technicznym i sporządzeniu protokołu odbioru przyłącza. 

 

3.   Umowy mogą być zawierane z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości lub z osobą, która z niej korzysta. 

 

4.   Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej. 

 

5.   Spółka zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami na wniosek właściciela lub zarządcy w przypadkach określonych w art. 6 ust. 6 ustawy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

6.   Umowy zawierane są na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka ma prawo rozwiązać umowę jedynie w przypadkach określonych ustawą, umową lub z ważnych przyczyn. 

 

7.   Po upływie terminu wypowiedzenia Spółka zaniecha dostawy wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody. 

 

8.   W przypadku zmiany właściciela lub zarządzającego nieruchomością następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą od momentu podpisania umowy z nowym odbiorcą lub zgłoszenia zmiany spółce. 

 

9.   Korzystanie z urządzeń wodociągowych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-01 10:26:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Witenberg
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-21 13:06:50
  • Liczba odsłon: 177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191023]

przewiń do góry