Sposób rozliczeń należności za dostarczoną wodę.


1.   Rozliczanie zużycia wody z odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat ilości dostarczanej wody. Taryfy opracowywane są przez spółkę i zatwierdzane przez Radę Miasta Ostrołęki na warunkach i w trybie określonym ustawą.

 

2.   Ilość zużytej wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu właściwego ministra.

 

3.   W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza lub z okresu analogicznego roku poprzedniego, jeżeli jest korzystniejszy dla odbiorcy.

 

4.   Otrzymaną fakturę odbiorca zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w umowie.

 

5.   Odbiorca wody ma prawo zgłoszenia reklamacji, która nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na życzenie odbiorcy zwrotowi, ewentualnie zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności.

 

6.   Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

 

7.   Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę wody w wyznaczonym terminie, Spółka po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nie uregulowania należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i odciąć dopływ wody.

 

8.   Wznowienie dostawy wody następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi oraz za czynności zamknięcia i otwarcia przyłącza.

 

  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-01 10:29:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Witenberg
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-21 13:06:59
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191025]

przewiń do góry