Rada Nadzorcza 

Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Ogłasza, że na podstawie art.10 a ust.6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz.43 z póź. zm.) i § 18 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem KRS 0000059764 w Sądzie Rejonowym Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: 

PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Kurpiowskiej 21. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem "Konkurs".
Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
- kandydat powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
- znajomość zasad funkcjonowania Spółek handlowych,
- znajomość przepisów związanych ze specyfiką przedsiębiorstwa:
prawo budowlane,
ochrona środowiska
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- plan rozwoju i funkcjonowania OPWiK,
- kserokopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie wyższe i kwalifikacje (do wglądu oryginały),
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa w spółkach prawa handlowego,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, - oświadczenie, że w dniu przystąpienia do konkursu przeciwko kandydatowi nie toczy się żadne postępowanie na podstawie Kodeksu postępowania Karnego,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2012r. o godz. 15:30 w Siedzibie Spółki
Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce.


Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia w każdym czasie, bez podania przyczyny postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Witenberg
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-22 11:20:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Witenberg
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-22 11:20:12
  • Liczba odsłon: 231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191045]

przewiń do góry