OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Automatyk - elektryk

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

-       wykształceniewyższe lub średnie (automatyk, elektronik, energoelektronik, mechatronik),

-       wiedza z zakresu automatyki, mechaniki, pneumatyki i procesów produkcyjnych,

-       ogólna znajomość budowy urządzeń w układach automatyki:czujników obiektowych, sterowników PLC paneli operatorskich,

-       ogólna znajomość przyrządów pomiarowych fizykochemicznych: pomiary pH, Redox; amoniak, fosfor, mętność, Temperatura, ciśnienie, tlen rozpuszczony),

-       znajomość elektronicznych układów zabezpieczeń silników,

-       czytanie schematów elektrycznych,

-       czytanie planów elektrycznych i umiejętność wprowadzania zmian,

-       obsługa komputera.

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

-       utrzymanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń technologicznych poprzez realizację planówprewencyjnych, bieżąca kontrola procesów i konserwacja urządzeń w obiektach oczyszczalni ścieków,

-       usuwanie awarii aparatury kontrolno-pomiarowej, oraz instalacji energetycznych w obiektach jw.

Dodatkowym atutem będzie - Świadectwo kwalifikacyjne „E” Gr 1 do 15 kV:

1.    urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

2.    urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

3.    urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 15 kV,

4.    zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

5.    elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

6.    aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt1,2,3,4,7,9.

Wymagane dokumenty: CV (dopuszcza się możliwość przesłania mailem na adres sekretariat@opwik.pl)

CV powinno zawierać: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia i umiejętności.

Nw dokumenty należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną:

-    dokumenty potwierdzającewymagane wykształcenie,

-    dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

-    kopie świadectw pracy,

-    dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.


 

Termin składania dokumentów:18.10.2018r. do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Kurpiowska 21 (sekretariat)

Rozmowa z kandydatami odbędzie się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych nr tel.29 7694754.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: automatyk-elektryk.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DLA kandydata o prac.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Automatyk-Elektryk, należy do składanej dokumentacji, dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.

 

Klauzula Informacyjna

w Zakresie Ochrony Danych Osobowych dla kandydata o pracę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” w odniesieniu do:

1.   danych osobowych wskazanych w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem Pracy, (dalej: Dane Podstawowe),

2.   dodatkowych (poza wskazanymi w pkt 1) danych osobowych podanych przez Panią/ Pana w złożonym CV (dalej: Dane Dodatkowe),

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., informuje, że:

1.   Administratorem Danych Podstawowych i Danych Dodatkowych (dalej łącznie: Dane Osobowe) jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, ul Kurpiowska 21(dalej OPWiK);

2.   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w OPWiK - e-mail: iodo@opwik.pl

3.   Podstawą prawną przetwarzania przez OPWiK:

-       Danych Podstawowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy,

-       Danych Dodatkowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,

4.   Dane Osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji;

5.   OPWiK może przekazać dane podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6.   Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia osobnej zgody przez okres 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.

7.   Ma Pani/Pan prawo żądania od OPWiK dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;

8.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania danych osobowych;

9.   Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dodatkowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Podanie przez Panią/Pana:

-     Danych Podstawowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez OPWiK,

-     Danych Dodatkowych jest dobrowolne. W przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych dodatkowych, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dominik Stefański
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 15:13:10
  • Liczba odsłon: 57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191050]

przewiń do góry