RADA NADZORCZA OSTROŁĘCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O. O. W OSTROŁĘCE
OGŁASZA KONKURS


na stanowisko Prezesa Zarządu
Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji

Spółka z o.o. w Ostrołęce

I.     Określenie wymagań

Wymagania niezbędne:

1.  Wykształcenie wyższe (menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne) lub wykształcenie wyższe (menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne) uzyskane za granicą, uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,

2.     Co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na postawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3.   Co najmniej 3 letnie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4.     Spełnianie innych niż wymienione w ppkt 1-3 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego lub w spółce, w której dotyczy postępowanie,

5.     Korzystanie z pełni praw publicznych,

6.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

7.     Niekaralność,

8.     Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

1.     Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

2.     Znajomość kodeksu spółek handlowych,

3.     Znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez spółkę, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

4.     Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

5.     Znajomość prawa zamówień publicznych,

6.     Znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych,

7.     Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagane cechy osobowe:

Zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny i analityczny, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Wymagane umiejętności:

a)     Obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft, Office, Word i Excel,

b)     Interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

 

II.      Członkiem zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1.   Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2.    Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3.    Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4.     Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5.     Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III.          Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie osób przystępujących do konkursu:

1.     List motywacyjny (wraz z podaniem adresu do korespondencji i numerem telefonu),

2.     CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej,

3.     Kopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż pracy,

4.     Oświadczenie o niekaralności,

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych,

6.     Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach,

7.  Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego,

8.     Zobowiązanie do zachowania tajemnicy spółki, której dotyczy postępowanie,

9.     Sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania spółką na okres minimum 3 lat.

Wzór oświadczeń o których mowa w pkt 4-8 określa załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

IIV.   Inne informacje:

1.  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce” należy składać w Sekretariacie OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce lub przesłać na adres OPWiK Sp. z o.o. drogą pocztową do dnia 22 lutego 2019r. do godz. 14.00.

2.    Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz otrzymane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

3.     Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne tylko z kandydatami, których oferty pisemne zostały najwyżej ocenione przez Radę.

4.     Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni przez Radę Nadzorczą telefonicznie oraz e-mailem.

5.     Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzane w dniu 26 lutego 2019r. od godz. 14.00 w siedzibie Spółki.

6.    Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach na piśmie oraz zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej Spółki i Urzędu Miasta Ostrołęki.

7.    Informacje o Spółce można uzyskać w jej siedzibie u Kierownika Działu Spraw Pracowniczych pani Iwony Zdziarskiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 29 769 47 54 w godz. 7.00 -15.00).

8.  Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.


Ogłoszenie + oświadczenie kandydata
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dominik Stefański
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-12 13:10:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-12 13:29:13
  • Liczba odsłon: 107
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191051]

przewiń do góry