RADA NADZORCZA OSTROŁĘCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O. O. W OSTROŁĘCE
OGŁASZA KONKURS


na stanowisko Prezesa Zarządu
Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji

Spółka z o.o. w OstrołęceI.      Określenie wymagań

Wymagania niezbędne:

1.   Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne, 
      uzyskane za granicą, uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

2.  Co najmniej 7 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na postawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3.    Co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4.    Spełnianie innych niż wymienione w ppkt 1-3 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego lub w spółce, w której dotyczy postępowanie,

5.    Korzystanie z pełni praw publicznych,

6.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

7.    Niekaralność,

8.    Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

2.    Znajomość kodeksu spółek handlowych,

3.   Znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez spółkę, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

4.    Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

5.    Znajomość prawa zamówień publicznych,

6.    Znajomość prawa pracy,

7.    Dobra znajomość zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska,

8.    Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

9.  Znajomość przygotowania i prowadzenia branżowych inwestycji, a w szczególności doświadczenie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,

10.  Znajomość minimum jednego języka obcego.

Wymagane cechy osobowe:

Zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny i analityczny, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Wymagane umiejętności:

a)    Obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft, Office, Word i Excel,

b)    Interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

II.     Członkiem zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1.    Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2.    Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3.    Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4.    Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5.    Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III.         Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie osób przystępujących do konkursu:

1.    List motywacyjny (wraz z podaniem adresu do korespondencji i numerem telefonu),

2.    CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej,

3.    Kopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż pracy,

4.    Oświadczenie o niekaralności,

5.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych,

6.  Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach,

7.  Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego,

8.    Zobowiązanie do zachowania tajemnicy spółki, której dotyczy postępowanie,

9.    Oświadczenie o gotowości objęcia funkcji Prezesa Zarządu,

10.  Sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania spółką na okres minimum 3 lat.

Wzór oświadczeń o których mowa w pkt 4-8 określa załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

IV.  Inne informacje:

1.   Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce” należy składać w Sekretariacie OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce lub przesłać na adres OPWiK Sp. z o.o. drogą pocztową do dnia 02 kwietnia 2019r. do godz. 10.00.

2.    Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz otrzymane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

3.    Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne tylko z kandydatami, których oferty pisemne zostały najwyżej ocenione przez Radę.

4.    Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni przez Radę Nadzorczą telefonicznie oraz e-mailem.

5.    Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzane w dniu 04kwietnia 2019r. od godz. 14.00 w siedzibie Spółki.

6.    Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postepowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach na piśmie oraz zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej Spółki i Urzędu Miasta Ostrołęki.

7.  Informacje o Spółce można uzyskać w jej siedzibie u Kierownika Działu Spraw Pracowniczych pani Iwony Zdziarskiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 29 769 47 54 w godz. 7.00 -15.00).

8.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

Ogłoszenie + oświadczenie kandydata


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dominik Stefański
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-26 13:57:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-26 13:57:04
  • Liczba odsłon: 136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191053]

przewiń do góry